Go to Top

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą w Białymstoku, ul. Klepacka 1A, 15-634 Białystok, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr RPPD.01.03.00-20-0192/17 pn. „Okna na zdrowie – ekoinnowacyjne okna z powłoką nanosrebro” objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0192/17-00 z dnia 29.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na krajowym i międzynarodowym rynku stolarki okiennej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowego produktu do oferty sprzedażowej firmy,

- zwiększenie innowacyjności poprzez wdrożenie wyników własnych prac B +R i doposażenie w nowoczesny sprzęt do produkcji okien,

- wzrost przychodów z eksportu,

- zwiększenie uwzględnienia kwestii środowiskowych w procesie produkcyjnym poprzez wdrożenie ekoinnowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej.

Wartość projektu: 1 961 790,96 zł

Dofinansowanie: 956 971,20 zł

Menu Title
ATLANT

ATLANT