Go to Top
 • Formularz ofertowy – pobierz
 • Oświadczenie – pobierz
 • Zapytanie ofertowe – pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

 

 

Białystok,  dnia 12.02.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

 

 

Przedmiotem zapytania jest zakup technologii w postaci  Wiedzy technologicznej w zakresie wykonania okien z PCV o właściwościach antybakteryjnych uzyskanych przez zastosowanie nanotechnologii srebra.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

ATLANT Michal Mioduszewski
Klepacka 1A
15-634 Białystok
Tel. 607 780 237
e-mail: s.mioduszewski@okna-atlant.pl

 

ADRES DOSTAWY:
Wodociągowa 1, 18-100 Łapy,

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Wiedza technologiczna (know how) w zakresie wykonania okien z PCV o właściwościach antybakteryjnych uzyskanych przez zastosowanie nanotechnologii srebra.

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 30 dni od daty złożenia.

IV.  ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ

 

 1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Dostawcą.
 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 18.06.2018 r.

 V.  WARUNKI ZMIANY UMOWY

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

 VI.  WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

 1. Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

 

VII. PŁATNOŚCI

 

Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe i częściowe i końcowe.

 

 

VIII. WYKLUCZENIA

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem , polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola.
 2. Oferta powinna:
  1. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
  2. zawierać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres Oferenta,
  4. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
  5. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,

 

X.  MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail mioduszewski@okna-atlant.pl
 2. Do dnia 21.02.2018 r. oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

XI.  KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.

 

XII. INNE

W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Menu Title
ATLANT

ATLANT