Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski poprzez zakup usługi doradczej – opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego

366 /
Facebook It
Tweet It
Pinterest It
Google Plus It

ATLANT Michał Mioduszewski z siedzibą w Białymstoku uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.04.01-20-2622/20 pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ATLANT Michał Mioduszewski poprzez zakup usługi doradczej – opracowanie modelu biznesowego i planu komercyjnego” objęty umową o dofinansowanie nr UDA- RPPD.01.04.01-20-2622/20-00 z dnia 05.08.2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu , Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do udziału w procesach wzrostu innowacji, a tym samym do wzrostu transferu wiedzy, innowacji oraz technologii.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
wzrost konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez opracowanie kompleksowego modelu biznesowego oraz planu komercyjnego.
optymalizacja kosztów firmy w zmieniających się warunkach gospodarczych, poprzez uzyskanie środków na realizację usługi doradczej.

Wartość projektu: 61 131,00 zł
Dofinansowanie: 37 275,00 zł

 

Masz pytanie? / У вас есть вопрос? / You have a question?
85 719 48 15
Facebook